Start > Statut
Statut Stowarzyszenia
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 stycznia 2011 18:35

Statut

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

&1

1.     Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 z dnia 29.05.2003 r. poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.     Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

&2

1.     Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia - Konstantynów.

 

&3

1.     Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

&4

1.     Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

&5

1.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.     O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

&6

1.     Stowarzyszenie kieruje się w swojej działalności zasadami demokracji, kolegialności i poszanowania porządku prawnego.

2.     Celem Stowarzyszenia jest:

1)             działanie na rzecz rozwoju lokalnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Konstantynów;

2)             wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy Konstantynów w zakresie promocji kultury, oświaty, ochrony zdrowia, sportu;

3)             opieka i pomoc w krzewieniu tradycji i zwyczajów ludowych, wspieranie działalności zespołów ludowych i twórców ludowych;

4)             propagowanie badań nad przeszłością Ziemi Konstantynowskiej;

5)             podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w odniesieniu do polskich tradycji;

6)             współdziałanie z samorządem gminy Konstantynów oraz działającymi na tym terenie organizacjami społecznymi, instytucjami i zakładami pracy w celu podnoszenia poziomu życia kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Konstantynów oraz w zakresie działalności Stowarzyszenia ;

7)             promowanie i wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy Konstantynów, znajdującej się w obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Dbałość o estetykę oraz podejmowanie inicjatyw ekologicznych mających na celu ochronę otaczającego środowiska naturalnego;

8)             organizowanie oraz współpraca przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym;

9)             współpraca z Kościołem i związkami wyznaniowymi;

10)        wspieranie demokratycznych zasad życia społecznego.

 

&7

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)           propagowanie i rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej dziejów Ziemi Konstantynowskiej, gromadzenie dokumentów historycznych, upamiętnienie ważnych dat i postaci związanych z tym terenem ;

2)           propagowanie i pomoc w realizacji ważnych dla społeczności lokalnej zadań społecznych, kulturalnych i gospodarczych ;

3)           inicjowanie i wspieranie działalności i twórczości, służących dobru ogólnemu;

4)           nawiązywanie kontaktów z ludźmi związanymi z Ziemią Konstantynowską i Konstantynowem;

5)           współpracę w zakresie realizowanych zadań z organami władzy samorządowej, organizacjami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, instytucjami, zakładami pracy ;

6)           dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat Ziemi Konstantynowskiej ;

7)           prowadzenie działalności wydawniczej ;

8)           gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów statutowych;

9)           udział w imprezach promujący Ziemię Konstantynowską.

 

&8

1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:

1) sprzedaż detaliczna,

2) działalność wydawnicza,

3) działalność szkoleniowa,

4) działalność w zakresie pomocy społecznej,

5) działalność wspomagająca działalność artystyczną, rozrywkową i rekreacyjną,

6) działalność związana z grami losowymi,

7) działalność związana z ochroną zabytków i miejsc historycznych.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

&9

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.     Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

3.     Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia osoby fizycznej lub prawnej jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie wpisowego.

 

&10

1.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)    Członków zwyczajnych,

2)    Członków wspierających,

3)    Członków honorowych.

 

&11

1.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, niezależnie od miejsca zamieszkania, która złoży Zarządowi deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia i zapewnia wkład pracy społecznej na jego rzecz; wpłaci wpisowe i na bieżąco będzie uiszczać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia .

2.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

3.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Ziemi Konstantynowskiej i regionu, wspiera Stowarzyszenie i przyczynia się do jego rozwoju.

4.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5.     Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

 

&12

1.     Członek zwyczajny ma prawo do:

1)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)    uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie;

3)    zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4)    noszenia odznaki organizacyjnej.

2.      Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)    aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu; informowania Zarządu o każdej zmianie miejsca zamieszkania.

 

 

&13

1.     Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2.     Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.     Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

&14

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)    skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

5)    od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

&15

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zgromadzenie Członków,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

4)    Sąd Koleżeński.

 

&16

1.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3.    Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

&17

1.     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

&18

1.     Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.     W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.     O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

1)    w pierwszym terminie – liczby członków określonej w &16 ust.3;

2)    w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

&19

1.     Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawcze.

2.     Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.

3.     Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze - raz w kadencji.

4.     Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1)    z własnej inicjatywy;

2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)    na umotywowane żądanie, co najmniej 15 członków zwyczajnych.

7.     W przypadkach określonych w ustępie 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku/żądania Zarządowi.

8.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

&20

1.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

1)           określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2)           uchwalanie statutu i jego zmian;

3)           uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;

4)           uchwalanie budżetu;

5)           ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

6)           wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

7)           rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

8)           rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

9)           podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji

10)     nadawanie godności członka honorowego;

11)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

12)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

 

&21

1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2.     Zarząd składa się z dziewięciu osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów,  dwóch sekretarzy, skarbnika i trzech członków.

 

&22

1.     Do zakresu działań Zarządu należy:

1)        realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

2)        określenie szczegółowych kierunków działania;

3)        określenie budżetu i preliminarzy;

4)        sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia ;

5)        uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

6)        podejmowanie decyzji w sprawie nabywania bądź zbywania majątku nieruchomego i ruchomego;

7)        powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań;

8)        zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;

9)        organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

10)   podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

11)   prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

12)   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

13)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

14)   ustalanie zasad ściągania składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

&23

1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 

&24

1.     Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia;

2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;

3)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania/posiedzenia Zarządu;

4)    zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;

5)    składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia ;

6)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

&25

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Sąd Koleżeński

 

&26

1.    Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2.    Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia .

 

&27

1.     Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

2.     Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także do odwołania się do wyższej instancji czyli Walnego Zgromadzenia Członków.

 

&28

1.     Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)    rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;

2)    rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;

3)    orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

 

 

& 29

1.     Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1)    upomnienie;

2)    nagana;

3)    zawieszenie w prawach członkowskich;

4)    wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

&30

1.     Szczegółowy tryb i zasady działania Sadu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

&31

1.     Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1)    wpływów i składek członkowskich,

2)    dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, przekazywanych przez podmioty i w sposób prawem dozwolony,

3)    dochodów z majątku Stowarzyszenia i działalności gospodarczej.

2.     Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu, a także działający łącznie wiceprezesi Zarządu.

3.     Stowarzyszenie:

1)    przeznacza cały swój dochód na działalność statutową,

2)    nie może przekazywać lub wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków i pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych ze Stowarzyszeniem,

3)    nie może udzielać swoim członkom, pracownikom oraz ich osobom bliskim pożyczek ani zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem,

4)    nie może dokonywać na innych zasadach niż w oparciu o porównanie ofert zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie i pracownicy Stowarzyszenia lub ich osoby bliskie,

5)    nie może udostępniać w sposób uprzywilejowany swego majątku,

6)    nie może wypłacać osobom wchodzącym w skład Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w kwocie miesięcznie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

&32

1.     Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

2.     Składki członkowskie winne być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

3.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

&33

1.    Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia członków wówczas, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad.

3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

1.     Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

 

 

 

Kalendarz

< grudnia 2019 >
Pn Wt Ś Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Znajdziesz nas na

FacebookYoutubeWikipediaNaszaklasa

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 104 gości 
airport transfers dalaman