Start
Wtorek, 05 listopada 2013
Inwestycje z POKL
Wpisał %s Administrator
wtorek, 05 listopada 2013 10:54

Rok realizacji: 2008-2009

Beneficjent: Gimnazjum im. C. Norwida w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Pracujemy dzisiaj na lepsze jutro”

Wartość całkowita: 227 809,37 PLN

Dofinansowanie: 227 809,37 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok realizacji: 2009

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej w gminie Konstantynów”

Wartość całkowita: 15 418,48 PLN

Dofinansowanie: 13 799,54 PLN

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez przygotowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS w Konstantynowie do skuteczniejszego wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Rok realizacji: 2009-2010

Beneficjent: Gimnazjum im. C. Norwida w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości”

Wartość całkowita: 281 888,50 PLN

Dofinansowanie: 281 888,50 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok realizacji: 2010

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej w gminie Konstantynów”

Wartość całkowita: 64 782,20 PLN

Dofinansowanie: 53 587,42 PLN

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez przygotowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS w Konstantynowie do skuteczniejszego wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Rok realizacji: 2010-2011

Beneficjent: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Razem Młodzi przyjaciele - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Wartość całkowita: 285 612,15 PLN

Dofinansowanie: 242 770,33 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok realizacji: 2010-2011

Beneficjent: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Pilną pracą dodajemy wartości młodym wiejskim Talentom”

Wartość całkowita: 152 399,20 PLN

Dofinansowanie: 136 958,20 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rok realizacji: 2010-2013

Beneficjent: Gmina Konstantynów

Program operacyjny:  Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Dobry start – lepsza przyszłość dzieci z gminy Konstantynów”

Wartość całkowita: 646 045,81 PLN

Dofinansowanie: 549 138,94 PLN

Opis projektu: Utworzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Komarnie Kolonii i objęcie edukacją przedszkolną, w ciągu trzech lat, 35 dzieci w wieku 3–5 lat zamieszkujących miejscowości: Komarno, Komarno Kolonia, Solinki i Wólka Polinowska.

 

Rok realizacji: 2011-2012

Beneficjent: Gmina Konstantynów

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Dajmy wszystkim równe szanse – indywidualizacja nauczania w Gminie Konstantynów”

Wartość całkowita: 79 863,00 PLN

Dofinansowanie: 67 883,55 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

szczegóły projektu>>>

Rok realizacji: 2013-2014

Beneficjent: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Pilną pracą dążymy do celu”

Wartość całkowita: 300 551,15 PLN

Dofinansowanie: 255 468,48 PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

szczegóły projektu>>>

Rok realizacji: 2013-2014

Beneficjent: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Program operacyjny: Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Razem w drodze do wiedzy " - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Wartość całkowita: --- PLN

Dofinansowanie: --- PLN

Opis projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

szczegóły projektu>>>

Read more...

Pilną praca dążymy do celu
Wpisał %s Administrator
wtorek, 05 listopada 2013 10:49

„Pilną pracą dążymy do celu”

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii rozpoczęła w roku szkolnym 2013/2014 realizację projektu pt.”Pilną pracą dążymy do celu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim dnia 02 kwietnia 2013 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i dnia 28 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Pana Krzyształa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Grabczaka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, a Gminą Konstantynów/Szkołą Podstawową im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii reprezentowaną przez Panią Grażynę Jasińską – Pykało - Dyrektora Szkoły im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Konstantynów Pana Romualda Murawskiego.

Wartość projektu wynosi 300 551,15zł., natomiast kwota dofinansowania z funduszy europejskich  255 468,48 zł

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 1050 godzin zajęć pozalekcyjnych z uczniami naszej szkoły. Będą to następujące zajęcia:

 • Zajęcia grafomotoryczne.
 • Zajęcia „Na ratunek dysleksji”.
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
 • Zajęcia matematyczne „Mały Pitagoras”.
 • Zajęcia informatyczne „Akademia umysłów”.
 • Zajęcia matematyczne „Myślę, analizuję, wykorzystuję wiedzę w praktyce”.
 • Zajęcia z języka angielskiego „Kocham angielski”.
 • Zajęcia polonistyczne „Skuteczne czytanie poprzez pisanie”.
 • Zajęcia z arteterapii „Mały teatr niewielkich ludzi”.
 • Zajęcia z biblioterapii „ Popołudnia z baśnią, bajką”.
 • Zajęcia sportowe „Więcej ruchu dla maluchów”.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia na basenie.

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowano również dwa wyjazdy edukacyjne do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz do Teatru.

Read more...

Konkurs "Otwarci na świat..."
Wpisał %s Administrator
wtorek, 05 listopada 2013 09:39

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs pt. "Otwarci na świat - Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG". Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie na kupno komputera i dostęp do Internetu w ramach Działania 8.3. Warunkiem udziału jest przesłanie drogą elektroniczną pliku graficznego związanego tematycznie z treścią konkursu. Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką komputerową, które pokazują co Internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac przewidziane są  atrakcyjne nagrody, m.in. gadżety elektroniczne.

Read more...

Spotkanie dot. bezpieczeństwa energetycznego
Wpisał %s Administrator
wtorek, 05 listopada 2013 07:04

W dniu 7 listopada 2013 roku w godz. 10.30-12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41, odbędzie się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące "Bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego". Celem spotkania będzie zaprezentowanie problematyki niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym obowiązujących i planowanych regulacji prawnych, możliwości finansowania inwestycji, a także aspektów technologicznych i środowiskowych związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego w tej branży. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu, radni, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Spotkanie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Read more...


Kalendarz

< listopada 2013 >
Pn Wt Ś Cz Pt So N
        1 2 3
4 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Imieniny

Imieniny obchodzą: Marian, Katarzyna, Jakub

Sondy

Jak często odwiedzasz naszą witrynę?
 

Znajdziesz nas na

FacebookYoutubeWikipediaNaszaklasa

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
airport transfers dalaman